Skip to content

Historia

O nas

Koło Łowieckie „Łabędź” w Iławie znajduje się na terenie Północno – Wschodniej Krainy Łowieckiej, w obrębie Okręgu Olsztyńskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Koło posiada obecnie 70 członków i wydzierżawia 3 obwody polne (nr 310, 335, 353) o łącznej powierzchni 20650 ha (pola – 18569 ha, lasy – 1640 ha, woda – 521 ha).

„Łabędź” od samego początku swego istnienia, szczycił się znakomitym stanem zwierzyny drobnej, zwłaszcza zająca, którego dzisiaj występuje już niestety w naszych łowiskach coraz mniej. Obecnie chlubą Koła są rozsławione w kraju i za granicą, polowania na kaczki. Każdego roku sezon na ptactwo rozpoczyna uroczyste polowanie zbiorowe, które odbywa się zwyczajowo pod koniec sierpnia, a udział w nim bierze zawsze wielu znamienitych gości. Organizowane są również polowania zbiorowe na kaczki dla myśliwych zagranicznych. Niestety z roku na rok, głównie z powodu intensywnej melioracji pól, zauważalny jest spadek liczebności kaczek.

Trochę gorzej przedstawiała się kiedyś w „Łabędziu” sytuacja zwierzyny grubej. Obecnie Koło znane jest z dość licznej i prężnej populacji saren. Rokrocznie na wiosenno – letnie polowania na rogacze oraz jesienne polowania na kozy zjeżdżają myśliwi dewizowi z Niemiec, Holandii, Danii oraz Francji, którzy w znaczącym stopniu zasilają kasę Koła. Bardzo dobrze ma się również populacja dzika i na stałym, niezłym poziomie liczebność jelenia szlachetnego.
Każdy, kto choć raz zagości na polowaniu w Kole Łowieckim „Łabędź” może być pewny, iż przez długi czas będzie wspominał świetną atmosferę oraz znakomitą organizację polowań z zachowaniem wszelkich tradycji łowieckich, okraszonych muzyką myśliwską, a po zakończonych łowach, biesiadami z suto zastawionymi stołami.

Zarząd Koła

PrezesFabiński Bogusław
ŁowczyWiśniewski Mariusz
PodłowczyChojnowski Marcin
SekretarzMachaszewski Tomasz
SkarbnikPuchawski Andrzej

Liczby

0
lat
0
członków
0
obwody
0
hektarów

ODROBINA HISTORII

Koło powstało w 1952 roku przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie, dawny powiat Suski. W pierwszych miesiącach swego istnienia, Koło nie posiadało żadnych struktur organizacyjnych.

Pierwszy dokument dotyczący Koła Łowieckiego „Łabędź” pochodzi z 2 lipca 1956 roku. Jest to bezimienne sprawozdanie ze spotkania członków Koła Łowieckiego przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie. Z owego dokumentu wynika, iż na dzień 31 marca 1955 roku Koło liczyło 21 członków. Pierwszą listę członków koła odnajdujemy w dokumencie z dnia 12 maja 1956 roku.

Niestety trzeba przyznać, iż łowiectwo w kołach zakładanych przy instytucjach resortu spraw wewnętrznych sprowadzało się głównie do samego polowania. Dość powszechnie funkcjonowało w nich przyzwyczajenie do przywilejów oraz pobłażliwego traktowania. 

Dnia 25 stycznia 1957 roku odbyło się ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Iławie, na którym to postanowiono rozwiązać Koło. Na tym samym zebraniu powstało „nowe” koło o nazwie Koło Łowieckie Nr 3 w Iławie.

Głównymi zadaniami Koła Łowieckie Nr 3 w Iławie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych było okrzepnięcie organizacyjne oraz prowadzenie efektywnej gospodarki łowieckiej zgodnej, początkowo z dekretem łowieckim, a później z ustawą łowiecką z dnia 17 VI 1959 roku i wytycznymi władz Polskiego Związku Łowieckiego. Kołu przydzielone zostały cztery obwody łowieckie, które składały się głównie z obszarów polnych z niewielkimi połaciami lasów. Obwody te obfitowały głównie w zwierzynę drobną, zwłaszcza zające i kaczki, za to zwierzyny grubej było na tym terenie bardzo mało. Pierwszy statut Koła Łowieckiego Nr 3 w Iławie został uchwalony dnia 12 stycznia 1960 roku i widnieje na nim osiemnaście podpisów członków koła. 

W 1968 roku koło podjęło decyzję o wydzierżawieniu gospodarstwa z Państwowego Funduszu Ziemi, które mieściło się na terenie gminy Kisielice, w obwodzie 254 (obecnie nr 353). Były to głównie grunty orne o powierzchni 12 ha, wraz z mocno zaniedbanymi, opuszczonymi budynkami gospodarsko – mieszkalnymi. Grunty rolne zostały wykorzystane do zasiewu zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Plony w znacznej części wykorzystywano w celu zimowego dokarmiania zwierzyny łownej, natomiast nadwyżki sprzedawano z zyskiem dla kasy Koła. 

W dniu 27 marca 1969 roku została podjęta przez Zarząd Koła decyzja o remoncie budynków oraz zorganizowania stanicy myśliwskiej. Uroczyste oddanie stanicy do użytku odbyło się dnia 19 lipca 1969 roku, a w roku 1971 dobudowana została sala kominkowa. W obiektach wchodzących w skład stanicy Koło organizowało odpłatnie powszechnie dostępne zabawy dla okolicznych mieszkańców. Uzyskiwane z nich dochody zasilały kasę koła. Stanica myśliwska Koła Łowieckiego Łabędź na początku lat siedemdziesiątych była jedną z nielicznych w województwie olsztyńskim i do tego jeszcze w dość niezłym jak na ówczesne czasy standardzie.

Dnia 10 maja 1998 roku Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Koła do zakupu dzierżawionych gruntów wraz z budynkami. Podjęło jednocześnie uchwałę o budowie wiaty, którą oddano uroczyście do użytku podczas polowania hubertowskiego w dniu 8 listopada 1998 roku. Dnia 15 czerwca 1999 roku Zarząd Koła podjął również decyzję o kapitalnym remoncie domku myśliwskiego. Jego uroczyste oddanie do użytku nastąpiło 19 sierpnia 2000 roku. 

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż prekursorem i motorem napędzającym najpierw zakup gruntów, a następnie budowę wiaty i remont domku, był Kolega Wiesław Przybysz (od 1995 r. podłowczy a od 1999 r. łowczy). Osobiście nadzorował prace budowlane i sam również wiele z tych prac wykonał. Ważne jest również to, iż domek i wiata powstały dzięki członkom Koła Łowieckiego „Łabędź”, z których każdy dołożył do nich od siebie przysłowiową „cegiełkę”.

Dnia 6 września 2008 roku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Koła Łowieckiego „Łabędź” w Iławie, a było to nadanie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą i poświęceniem sztandaru w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach. Następnie w stanicy myśliwskiej należącej do Koła, w obecności wielu znamienitych gości, nastąpiło przekazanie sztandaru przez Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie Kolegi Dariusza Zalewskiego prezesowi Koła Łowieckiego „Łabędź” Koledze Zbigniewowi Pawłowskiemu. W tym historycznym dniu, za swój wkład w rozwój polskiego łowiectwa, Koło uhonorowane zostało również Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Zwieńczeniem uroczystości była wspaniała biesiada myśliwska urządzona na świeżym powietrzu pod wiatą, która znajduje się na terenie stanicy myśliwskiej.

Członkowie Koła Łowieckiego „Łabędź” nie potrafią sobie wyobrazić, aby na polowaniach zbiorowych, czy też wszelakich imprezach łowieckich mogło zabraknąć dźwięków rogu myśliwskiego. Od wieków towarzyszy on przecież myśliwym i jest nierozerwalną częścią naszej tradycji i kultury łowieckiej. Dlatego też od wielu lat „Łabędź” współpracuje z Kołem Łowieckim „Cyranka” ze Sztumu, przy którym istnieje Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus”. Zespół ten, często gości w skromnych progach Koła wypełniając wspaniałą muzyką zbiorówki, bale myśliwskie oraz inne imprezy łowieckie. 

W czasach, kiedy łowiectwo jest atakowane ze wszystkich stron, głównie przez media oraz stowarzyszenia pseudo ekologiczne, bardzo ważna staje się działalność edukacyjna i informacyjna prowadzona przez myśliwych, a skierowana zwłaszcza do młodego pokolenia. Koło Łowieckie „Łabędź” od wielu lat współpracuje ze szkołami oraz przedszkolami, które znajdują się na obszarze wydzierżawianych przez nie obwodów. Najintensywniejsza współpraca występuje pomiędzy Kołem, a Samorządową Szkołą Podstawową w Rudzienicach im. Michała Lengowskiego. Dla młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków, członkowie Koła organizują pogadanki o tematyce łowieckiej w stanicy myśliwskiej. Zwykle kończą się one tradycyjnym pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem. Szkoły pomagają również w akcjach sadzenia lasów. Co roku w szkołach organizowana jest zbiórka żołędzi i kasztanów, które wykorzystywane są w miesiącach zimowych do dokarmiania zwierzyny. Dla młodzieży, która wykazuje się największą aktywnością podczas owych zbiórek Zarząd Koła funduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.   

Koło Łowieckie „Łabędź” prowadzi nieustanną i zakrojoną na szeroką skalę walkę z plagą, jaką wciąż w naszych lasach i na naszych polach jest kłusownictwo. Kilka razy do roku Koło przy współpracy ze Strażą Leśną i policją organizuje akcje zbierania wnyków. Rokrocznie zdejmowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów drutów. Niestety zdarza się również, iż na wnykach odnajdowane są martwe, lub skrajnie wyczerpane zwierzęta.